top of page

תוכנית טיפול אישית

ביחד עם כל אחד מהחניכים בבית דניאלה נבנית תוכנית טיפול אישית. התוכנית נבנית מתוך שיח עם החניך/ה והיא כוללת יעדים, מציאת כלים ודרכי התמודדות. היעדים הם מטרות טיפוליות, שיקומיות קצרות טווח המתאימות לזמן השהות בבית דניאלה. התוכנית האישית נבנית במהלך שלושת השבועות הראשונים לשהות בבית דניאלה, ומוצגת ללחניך ולהוריו בועדה בתום החודש הראשון. לאחר שלושה חודשי שהות מתקיימת ועדה נוספת עם החניך והוריו אשר בה בוחנים את ההתקדמות מצד אחד ובמקביל מתחילים לחשוב יחד על כיוון של מסגרת המשך בקהילה. לאחר שהתקבלה ההחלטה על מסגרת המשך הצוות של בית דניאלה מלווה את החניך וההוריו עוזר בשילוב בבית הספר.

bottom of page